Algemene voorwaarden

Versie 1.2, 20-04-06

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbieding en acceptatie
4. Aanvang van de overeenkomst
5. Duur en beëindiging
6. Prijzen
7. Levering en leveringstijd
8. Overmacht
9. Geheimhouding
10. Toepasselijk recht en geschillen
11. Voorbehoud van eigendom
12. Aansprakelijkheid
13. Garantie

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot
levering van producten en diensten van Robacomm wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van Robacomm hierna te noemen opdrachtnemer: ICT producten
en aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische
post (e-mail) bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten
van opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten die door de opdrachtnemer worden gedaan of gesloten. Tevens op alle door opdrachtnemer ontvangen orders van de opdrachtgever, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht of gemaakt.
2.2 De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet
zolang deze niet in strijd zijn met de door de opdrachtnemer gehanteerde
voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van de opdrachtnemer te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de opdrachtgever gedwongen is.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn, zijn vrijblijvend. Behalve indien door de opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3 opdrachtnemer is te allen tijde gemachtigd om een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door de opdrachtnemer.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
5.1 De overeenkomst word aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
5.2 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet behoorlijk of niet volledig voldoet, of daarmee in strijd handelt.
5.3 Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te breken, zal 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht worden.
5.4 opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Prijzen
6.1 Alle op deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
6.2 opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

7. Levering en leveringstijd
7.1 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van de overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen van de verplichtingen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

9. Geheimhouding
9.1 Alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen tijdens en na afloop van de gesloten overeenkomst, overeenkomstig met art. 272 en art. 273 van het Wetboek van Strafrecht, als geheim worden aangemerkt en als zodanig worden beschouwd. Ook wanneer de overeenkomst voortijdig ontbonden is.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
in acht worden genomen.
10.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Voorbehoud van eigendom
11.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.

12. Aansprakelijkheid
12.1 opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer.
12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van opdrachtnemer.
12.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13. Garantie
13.1 opdrachtnemer staat gedurende de fabrieksgarantie termijn garant voor de geleverde producten, mits deze producten op normale wijze zijn behandeld en zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
13.2 De garantie vervalt volledig bij:
• Onjuist gebruik van de producten
• Storing aan, of defect van producten als gevolg van externe invloeden
• Onjuist aangesloten of ingebouwde producten
• Wanneer de wederpartij niet meer in bezit is van de originele factuur
13.3 Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Opdrachtgever zal deze resultaten na ontvangst controleren.
13.4 opdrachtnemer staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal opdrachtnemer de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan opdrachtnemer kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer, kan Opdrachtgever opdrachtnemer verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval opdrachtnemer de kosten daarvan in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is, zal opdrachtnemer de voor de betreffende computerservice door Opdrachtgever verschuldigde bedragen rediteren, zonder verder of anderszins jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.